การลดภาษีสินค้าตามความตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆ

 

ที่ผ่านมา ความตกลงการค้าเสรีทั้งหมดที่ไทยและประเทศภาคีลงนามไปแล้วและมีผลบังคับใช้ไปแล้ว มีด้วยกัน 6 ความตกลง ได้แก่

  • ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Agreement: AFTA)
  • ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA)
  • ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA)
  • ความตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership Agreement: TNZCEP)
  • ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย (India-Thailand Free Trade Area: ITFTA)
  • ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA)

ความตกลงดังกล่าวมีผลทำให้ สินค้านำเข้าที่ผ่านกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า ได้รับการลดหย่อนภาษีศุลกากรลง ดังตารางต่อไปนี้

ความตกลงการค้าเสรี

ตารางการลดภาษีศุลกากร
ของไทย

ตารางการลดภาษีศุลกากร
ของประเทศภาคี

AFTA
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน

ไทย

บรูไน
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
ลาว
พม่า
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
เวียดนาม

ACFTA
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน

ไทย

จีน

TAFTA
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย

ไทย

ออสเตรเลีย

TNZCEP
ความตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด

ไทย

นิวซีแลนด์

ITFTA
ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย

ไทย

อินเดีย

JTEPA
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น
(ไฟล์อัพเดทล่าสุด 01/04/2552)

ไทย

ญี่ปุ่น

ที่มา:    ตารางการลดภาษีศุลกากรของไทยจาก กรมศุลกากร
ตารางการลดภาษีศุลกากรของประเทศคู่ภาคีจาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน


กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)

กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า ที่สินค้านำเข้าจะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามความตกลงฉบับต่างๆ มีดังต่อไปนี้

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน

 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)