งานวิจัยของ TDRI

ดาวน์โหลดเอกสารชิ้นนี้ (pdf: 4.67 MB)

 


โครงการวิจัย “ข้อสังเกตต่อร่างความตกลง JTEPA”

  ไทยและญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ค้าที่ใกล้ชิดกันมานาน ที่ผ่านมาการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1990 ได้รับการหนุนเสริมจากการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นจนทำให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหลายรายการ ในปัจจุบัน ญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญเป็นอันดับสองของไทยรองจากสหรัฐและเป็นประเทศที่ไทยนำเข้าสินค้ามากที่สุด นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังเป็นประเทศที่ลงทุนโดยตรง (FDI) สุทธิในประเทศไทยในอันดับหนึ่งมาเกือบตลอดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดระหว่างไทยและญี่ปุ่นในทางปฏิบัติ (de facto economic partner) ดังที่กล่าวมาข้างต้น กำลังจะถูกยกระดับเข้าสู่การเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการ (de jure economic partner) จากการที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศทำความตกลงทางการค้าเสรีตามกรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement หรือ JTEPA)

ขอบเขตในการศึกษานี้คือการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากร่างความตกลง ทั้งการระบุความเสี่ยงที่อาจมีเหลืออยู่ในร่างความตกลง และการให้คำแนะนำถึงแนวทางการเตรียมการต่อไปของประเทศไทยภายหลังจากการลงนามในความตกลง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากความตกลงดังกล่าวได้มากที่สุด

ทีมงาน FTAdigest จึงนำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชิ้นนี้ ซึ่งทำให้กับ "สำนักงานเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น กระทรวงการต่างประเทศ" มาเผยแพร่เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐในฐานะผู้กำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปในฐานะผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายเหล่านั้นได้เข้าใจและรู้เท่าทันมากยิ่งขึ้น

(03/01/50)ข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ผู้ที่สนใจสามารถนำไปเผยแพร่ต่อ โดยโปรดแจ้งให้ทางทีมงานได้รับทราบที่ nuttawut@tdri.or.th

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)