งานวิจัยของ TDRI

 


โครงการวิจัย “เพื่อเตรียมความพร้อมของไทยสำหรับการเจรจา จัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป บทการค้าบริการและการลงทุน”

ครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ท่าทีและแนวทางของสหภาพยุโรป ในการเปิดเสรีเรื่องการค้าบริการและการลงทุนในบริบทของการเจรจา FTA กับอาเซียน ตลอดจนศึกษาท่าทีร่วมที่เป็นไปได้ของอาเซียนในการเจรจาในประเด็นดังกล่าว รวมทั้งความพร้อมของไทย ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมาตรการรองรับที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูล/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะเจรจาไทย


(13/08/51)ข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ผู้ที่สนใจสามารถนำไปเผยแพร่ต่อ โดยโปรดแจ้งให้ทางทีมงานได้รับทราบที่ nuttawut@tdri.or.th

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)