งานวิจัยของ TDRI

งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

(25/09/49) ประสบการณ์ของการเปิดเสรีทางการค้าในต่างประเทศ

   

งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

(25/09/49) กลไกรองรับการปรับตัว หรือตาข่ายคุ้มครองทางสังคม

   

งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

(25/09/49) กลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่ายบริหาร ในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี

   

งานวิจัยย่อยตามโครงการ FTAdigest

(06/03/49) จุดอ่อนและความน่าเชื่อถือของแบบจำลองการเปิดเสรีทางการค้า

   

เอกสารประกอบการนำเสนอ

(24/01/49) ไทยกำลังจะมีกฎหมายสิทธิบัตรยาที่เข้มกว่ากฎหมายสหรัฐ?!?

   

งานวิจัยย่อยตามโครงการ FTAdigest

(06/01/49) ไทยกำลังจะมีกฎหมายสิทธิบัตรยาที่เข้มกว่ากฎหมายสหรัฐ?!?

   

งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

(18/11/48) การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทย ต่อการทำข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

   

งานวิจัยย่อยตามโครงการ FTAdigest

(26/10/48) ลำดับที่ 4: ครบรอบ 2 ปี FTA ไทย-จีน: ผลกระทบและความเข้าใจผิดบางประการ

   

งานวิจัยย่อยตามโครงการ FTAdigest

(19/08/48) ลำดับที่ 3: การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายการค้าของประเทศแคนาดา

   

งานวิจัยย่อยตามโครงการ FTAdigest

(02/08/48) ลำดับที่ 2: การประเมินผลเบื้องต้นความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)

   

งานวิจัยย่อยตามโครงการ FTAdigest

(12/07/48) ลำดับที่ 1: ความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิกของอนุสัญญา UPOV 1991สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)