สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
  • รับทราบทันทีที่มีข่าวพิเศษ (exclusive news)
  • รับทราบทันทีที่มีประเด็นที่ควรติดตาม (hot issues) ใหม่ๆ
  • รับ press release ของการสัมมนาต่างๆ ในรูปแบบไฟล์ .doc
  • รับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ชื่อ-นามสกุล *
หน่วยงานสังกัด *
E-mail address *

หมายเหตุ: * กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)