ไทยลงนามแบบทวิภาคีกับ 5 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 27/02/2008
นางพร ทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การลงนามแบบทวิภาคีในค่ำวันนี้ (26 ก.พ.52) ได้มีการหารือกับ 5 ประเทศ ประกอบด้วย ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย และบรูไน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกัน โดยสาระสำคัญคือการหารือเรื่องการนำเข้าข้าวโพดจากลาว โดยไทยจะชี้แจงว่าไม่ได้กีดกันการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากลาว แต่เป็นการจำกัดการนำเข้าด้วยการให้ลาวเสียภาษีให้ไทยร้อยละ 5 หรือ เสียค่าธรรมเนียมและภาษีร้อยละ 0 ในส่วนของมาเลเซีย ไทยมีการพูดคุยให้มาเลเซียลดภาษีอากรนำเข้าสุราให้ไทย เพื่อให้เกิดการส่งออกมากขึ้น โดยมาเลเซียชี้แจงว่าอาจไม่สามารถทำได้ เพราะเป็นประเทศมุสลิม จึงจำเป็นต้องกำหนดเพดานภาษีนำเข้าสุราในระดับสูง เพื่อให้การนำเข้าลดลง ซึ่งเรื่องนี้อาจมีการพูดคุยอีกครั้งหนึ่ง ขณะที่เรื่องของข้าวกับเวียดนาม ไม่ได้เป็นประเด็นพูดคุยกันในวันนี้ แต่น่าจะเป็นการรวมตัวของกลุ่มอาเซียนให้เกิดความแข็งแกร่ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร


 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)