ยุทธศาสตร์ FTA

ดาวน์โหลดกฎหมายนี้ฉบับภาษาไทย (pdf)
ดูต้นฉบับภาษาอังกฤษของกฎหมายนี้ (html)

 

 

Bipartisan Trade Promotion Authority เป็นส่วนหนึ่งของ U.S. Trade Act of 2002 ของสหรัฐฯ โดย U.S. Trade Act of 2002 แบ่งออกเป็น 5 Divisions ตั้งแต่ Divisions A ถึง Divisions E Bipartisan Trade Promotion Authority ซึ่งอยู่ใน Divisions B มีเป้าหมายหลักในการกำหนดวัตถุประสงค์และขั้นตอนในการเจรจาทำความตกลงการค้าระหว่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร รวมทั้งกำหนดกลไกให้รัฐสภาสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารได้

สหรัฐฯ ใช้กฎหมายฉบับนี้เป็นหลักยึดในการเจรจาทำความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศในเวทีต่างๆ ทั้งพหุภาคี (WTO) และการเจรจา FTA กับประเทศต่างๆ เนื่องจากไทยกำลังเจรจาการค้าเสรีกับสหรัฐฯ การทำความเข้าใจกฎหมายฉบับนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเข้าใจวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และข้อจำกัดของคู่เจรจาของเรา นอกจากนี้ กฎหมายนี้ยังเป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในการออกแบบกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลโดยรัฐสภา ในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งขาดหายไปในประเทศไทย

ทีมงาน FTAdigest หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแปลกฎหมาย Bipartisan Trade Promotion Authority ออกมาเป็นภาษาไทยจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่าน อนึ่ง การแปลนี้มุ่งเก็บใจความ โดยไม่ได้เน้นแปลแบบคำต่อคำ ผู้สนใจถ้อยคำทางกฎหมายควรศึกษาจากกฎหมายฉบับภาษาอังกฤษได้จาก (refer to full text)

ต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)