ยุทธศาสตร์ FTA

ยุทธศาสตร์ FTA ของสหรัฐฯ

เท่าทันทุกท่าทีในระหว่างเจรจา FTA กับสหรัฐฯ ด้วยความเข้าใจกฎหมาย Bipartisan Trade Promotion Authorityสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)