ประเด็นการเจรจาและผลกระทบ

ดาวน์โหลดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 

ความตกลงการค้าเสรีไทย - สหรัฐอเมริกา

ความตกลงการค้าเสรีไทย - สหรัฐฯ จะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญได้แก่ การเปิดเสรีการค้าสินค้า การเปิดเสรีการค้าบริการ การลงทุน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา คาดว่า สหรัฐฯ จะให้ความสำคัญกับเรื่องพิธีการทางศุลกากร การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองการลงทุน การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และการค้าบริการ โดยเฉพาะ การเปิดเสรีสาขาการเงิน เป็นสำคัญ

ในขณะที่ไทยจะผลักดันเรื่องการเข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตร และการเปิดเสรีบริการ เช่น การเปิดตลาดแก่ร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ การส่งเสริมให้คนสหรัฐฯ มาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย เป็นต้น ประเด็นอ่อนไหวในการเจรจาระหว่างไทย - สหรัฐฯ คือ การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าเกษตร สิ่งทอ และบริการบางประเภท เช่น การเงินและโทรคมนาคม การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการลงทุน

FTAdigest ได้สรุปประเด็นเจรจาและผลกระทบของการทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ จากงานวิจัย “การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยต่อการทำข้อตกลงการค้าเสรีไทย - สหรัฐอเมริกา” โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดงานวิจัยเรื่องดังกล่าวฉบับสมบูรณ์


ประเด็นเจรจาและผลกระทบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)