บทสัมภาษณ์

กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนและการลดผลกระทบด้านลบจาก FTA

ทีมงาน FTAdigest โดยการสนับสนุนของสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำเสนอผลการศึกษา ‘กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนและการลดผลกระทบด้านลบจากการทำความตกลงการค้าเสรี’ โดยเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นั้นมีเนื้อหาที่ค่อนข้างมากและครอบคลุมในหลายเรื่อง เนื้อหาที่นำเสนอจะเป็นเนื้อหาที่ต้องการมุ่งไปที่ 2 ประเด็นใหญ่ คือการมีส่วนร่วมของประชาชนและกลไกในการลดผลกระทบด้านลบจาก FTA ส่วนเรื่องประสบการณ์จากการเปิดเสรีทางการค้าของหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศเล็กๆ และประเทศกำลังพัฒนา เราจะได้นำมาเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ต่อไป

 

(08/11/49)

ต่อ

   

FTA กับนักธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ครงการ FTAdigest ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาและวิทยาลัยนครราชสีมา โดยความสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดสัมมนาเรื่อง “FTA กับนักธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพื่อเผยแพร่ความรู้ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นในเรื่อง FTA ทั้งในด้านของผลกระทบ และแนวโน้มในการปรับตัวของนักธุรกิจและประชาชนที่จังหวัดนครราชสีมา

วิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยคุณทวิสันต์ โลนานุรักษ์ ประธานหอการค้านครราชสีมาและ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ผู้อำนวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) โดยมี นพ.ศรันย์ อินทกุล จากวิทยาลัยนครราชสีมาเป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 400 คน มีคำถามจำนวนมากจากผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งเป็นเสียงสะท้อนของชาวโคราชที่ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ FTA ในแง่มุมต่างๆ อย่างรอบด้าน FTAdigest ขอสรุปการสัมมนาครั้งนี้โดยเฉพาะในส่วนของการถามตอบ

(25/04/49)

ต่อ

   

เบื้องหน้าเบื้องหลังการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจญี่ปุ่น-ไทย

รัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่นได้บรรลุ “ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจญี่ปุ่น-ไทย” (Japan-Thailand Economics Partnership Agreement: JTEPA) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548 ที่ผ่านมา องค์ประกอบหนึ่งของความตกลงดังกล่าวคือ ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งในมุมหนึ่งถูกกล่าวกันว่าเป็นความสำเร็จด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทยในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ในอีกมุมหนึ่งก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายต่างๆ ว่าจะทำให้ไทยขาดดุลการค้ามากขึ้นและเสียเปรียบญี่ปุ่น ซึ่งทำให้เกิดคำถามต่อแนวทางการกำหนดท่าทีในการเจรจา และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทีมงาน FTAdigest ได้เข้าสัมภาษณ์ คุณพิศาล มาณวพัฒน์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้เจรจาฝ่ายไทย เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อสอบถามถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังของการเจรจาดังกล่าว ในประเด็นการกำหนดท่าทีการเจรจา การมีส่วนร่วมของประชาชนและการเปิดเผยข้อมูล

(28/09/48)

ต่อ

   

เสียงสะท้อนจากคนสุราษฎร์ธานี

นโอกาสที่ทีมงาน FTAdigest ได้ไปจัดงานสัมมนาสัญจร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและแนวโน้มการปรับตัวของภาคธุรกิจไทยจากการเปิดเสรีทางการค้า ที่ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีการสะท้อนความคิดเห็นที่น่าสนใจหลายประเด็นจากคนในท้องที่ในภาคส่วนต่างๆ ซึ่งได้แก่

  • คุณจตุพร วัชรานาถ รองประธานสภาอุตสาหกรรม จ.สุราษฎร์ธานี
  • คุณไกรวุฒิ ศิริอนันตภัทร์ กรรมการหอการค้า จ.สุราษฎร์ธานี
  • คุณสุขุม เจียมทวีบุญ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ผู้ผลิตพืชผักและผลไม้เพื่อการส่งออกสุราษฎร์ธานี จำกัด
  • คุณอิลหยัด คชสวัสดิ์ นักวิชาการฝึกอาชีพ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 จ.สุราษฎร์ธานี
  • คุณนภดล ศรีภัทรา ผู้นำชุมชน

ในฐานะสื่อกลาง ทีมงาน FTAdigest จึงขอสรุปรวบรวมข้อคิดเห็นเหล่านั้นลงในเว็บไซต์ เพื่อส่งผ่านไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ได้รับทราบและนำข้อคิดเห็นเหล่านั้นไปปรับใช้ต่อไป

งานสัมมนาดังกล่าวจะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือจากผู้ร่วมจัดงาน ซึ่งได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตลอดจนถึงชาวสุราษฎร์ธานีที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาและที่รับฟังผ่านการถ่ายทอดสดทางวิทยุคลื่น 103.5 MHz ซึ่งมี น.พ.ษัษฐบุตร พฤทธิพันธุ์เป็นผู้ดำเนินรายการ

(12/09/48)

ต่อ

   
บทสัมภาษณ์ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

สะท้อนมุมมองต่อการทำ FTA ของไทย

นโอกาสเปิดตัวเว็บไซต์ www.FTAdigest.com ทีมงาน FTAdigest ได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการเศรษฐศาสตร์ของประเทศไทยโดย ดร.วีรพงษ์ ได้ให้เวลาแก่ทีมงานถึงกว่า 1 ชั่วโมง ในการสัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นหลักๆ ในการทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ทั้งประเด็นทางยุทธศาสตร์ การเจรจา FTA ในเวทีสำคัญๆ แต่ละเวที ตลอดจนแนวทางในการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก FTA

(11/07/48)

ต่อข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ผู้ที่สนใจสามารถนำไปเผยแพร่ต่อ โดยโปรดแจ้งให้ทางทีมงานได้รับทราบที่ nuttawut@tdri.or.th

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)