Why Globalization Works

- 1 -

ากทศวรรษที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบัน วิวาทะเรื่อง "โลกาภิวัตน์" ยังคงได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายจากหลายฝ่าย ทั้งนักการเมือง นักวิชาการ นักธุรกิจ กลุ่ม NGO และประชาชนโดยทั่วไป ทั้งนี้ดูเหมือนว่าประเด็นความขัดแย้งระหว่างฝ่ายผู้สนับสนุนกับฝ่ายผู้ต่อต้านโลกาภิวัฒน์จะยิ่งร้อนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นแต่ละประเทศและระดับโลก

เราได้เห็นภาพผู้ชุมนุมนับหมื่นเดินขบวนประท้วงต่อต้านโลกาภิวัฒน์เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งเมื่อมีการประชุมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ ดังตัวอย่างเช่น การชุมนุมประท้วงในกรณีการประชุมองค์การการค้าโลก (WTO) ที่เมืองซีแอตเติลในปี 2542 การชุมนุมประท้วงการประชุมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ในกรุงปรากในปี 2543 และการชุมนุมประท้วงการประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปที่เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปนในปี 2545 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการชุมนุมประท้วงย่อยๆ เกิดขึ้นมากมาย

อะไรคือประเด็นของการประท้วงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเหล่านั้น อะไรคือเหตุผลของฝ่ายผู้ต่อต้านโลกาภิวัฒน์ และฝ่ายผู้สนับสนุนโลกาภิวัฒน์จะให้เหตุผลโต้แย้งกับฝ่ายผู้ต่อต้านอย่างไร

หนังสือเล่มนี้จะพาเราไปสำรวจตรวจสอบและลงลึกไปกับวิวาทะที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกปัจจุบัน ซึ่งประเทศไทยเองก็อยู่ในช่วงของการเชื่อมผนวกเศรษฐกิจประเทศกับโลกมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะจากการเปิดเสรีทางการค้าสินค้า บริการ และการลงทุน ทั้งในระดับเวทีองค์การการค้าโลกและการทำความตกลงการค้าเสรีทวิภาคี (FTA) ที่นับวันจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

การโต้แย้งกันไปมาระหว่างผู้ต่อต้านโลกาภิวัฒน์และผู้สนับสนุนโลกาภิวัฒน์จะไม่น่าสนใจเลย หากเป็นการโต้แย้งกันด้วยอารมณ์ การถกเถียงกันด้วยความเชื่อมีความจำเป็นในระดับหนึ่ง แต่หากปราศจากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์มาสนับสนุนเหตุผลของฝ่ายตน การถกเถียงนั้นก็จะไม่มีวันนำไปสู่หนทางแก้ไขปรับปรุงการจัดการระบบเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้นได้

จุดที่น่าสนใจที่สุดของหนังสือเล่มนี้ คือ การที่ผู้เขียนได้มีทัศนะที่ชัดเจนในการสนับสนุนโลกาภิวัฒน์ โดยได้ย่อยข้อมูลและงานวิจัยเชิงประจักษ์จำนวนมากเพื่อตอบโต้ฝ่ายต่อต้านโลกาภิวัฒน์ในแต่ละประเด็นอย่างละเอียด ดังนั้น ไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับโลกาภิวัฒน์ก็ตาม เราก็สามารถได้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ การโต้แย้งกันโดยมีพื้นฐานจากข้อมูลจะช่วยยกระดับการวิวาทะไปสู่การแก้ไขผลกระทบทางลบที่อาจเกิดจากโลกาภิวัฒน์ได้อย่างแท้จริง

หน้าต่อไป


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)