รู้จักบุคคลสำคัญ

านปรีย์ พหิทธานุกร: 1 ใน 3 "ผู้แทนการค้าไทย" หรือ"ทีทีอาร์" ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญเทียบเท่า "รัฐมนตรี"

ต่อ

   

Rob Portman: บททดสอบของผู้แทนการค้าสหรัฐฯ คนปัจจุบัน

ต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)