การลดภาษีสินค้า

การลดภาษีสินค้าตาม FTA ฉบับต่างๆ

ที่ผ่านมาความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีทั้งหมดที่ไทยและประเทศภาคีลงนามไปแล้วและมีผลบังคับใช้ไปแล้ว มีด้วยกัน 4 ความตกลง ได้แก่

  • ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA)
  • ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement)
  • ความตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership Agreement: TNZCEPA)
  • กรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย

ความตกลงดังกล่าวมีผลทำให้สินค้านำเข้าที่ผ่านกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าได้รับการลดหย่อนภาษีศุลกากรลง ดังต่อไปนี้

ที่มา: ตารางการลดภาษีศุลกากรของไทยจาก กรมศุลกากร

ตารางการลดภาษีศุลกากรของประเทศคู่ภาคีจาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 

กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า ที่สินค้านำเข้าจะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามความตกลงฉบับต่างๆ มีดังต่อไปนี้


หมายเหตุ: เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาแหล่งกำเนิดสินค้า ตามความตกลง ACFTA มี 2 เกณฑ์ คือ เกณฑ์ทั่วไป และเกณฑ์เฉพาะรายสินค้า โดย

  • สินค้าที่ถูกระบุให้อยู่ในกลุ่ม A ของเกณฑ์เฉพาะรายสินค้า จะต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์เฉพาะรายสินค้าของสินค้านั้น
  • สินค้าที่ถูกระบุให้อยู่ในกลุ่ม B ของเกณฑ์เฉพาะรายสินค้า จะต้องผ่านตามเกณฑ์ทั่วไป หรือเกณฑ์ตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์เฉพาะรายสินค้าของสินค้านั้น อย่างใดอย่างหนึ่ง
 


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)