คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชนด้าน FTA

การทำความตกลงเปิดเสรีการค้าแบบทวิภาคีและภูมิภาค หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า "FTA" (Free Trade Agreement) นับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญและใกล้ชิดกับประชาชนชาวไทยทุกคนเป็นอย่างมาก เพราะ FTA เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าขั้นกลาง และวัตถุดิบระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้า เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือใช้บริการกับต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบริการการเงิน บริการโทรคมนาคม บริการการศึกษา และบริการสาธารณสุข ตลอดจนเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งประกอบได้ด้วยสินค้าที่จำเป็นเช่น ยา ไปจนถึงสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันอื่นๆ เช่น ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ซีดีเพลงและภาพยนตร์ และตำราจากต่างประเทศ

ท่ามกลางกระแสการทำ FTA ที่เกิดขึ้นทั่วโลก และการที่รัฐบาลไทยชุดปัจจุบันได้ทำ FTA กับประเทศต่างๆ เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดคำถามเกี่ยวกับผลกระทบของ FTA เกิดขึ้นมากมาย โดยคำถามที่นักวิจัยในโครงการ FTAdigest ถูกถามเป็นประจำมีตั้งแต่คำถามพื้นฐาน FTA คืออะไร? เกี่ยวข้องกับองค์การการค้าโลก (WTO) อย่างไร? ปัจจุบันประเทศต่างๆ ในโลกทำ FTA กันมากน้อยเพียงใด? สหรัฐและญี่ปุ่นมียุทธศาสตร์ทำ FTA อย่างไร? การทำ FTA จะส่งผลดีหรือผลเสียต่อประเทศไทยโดยรวม และต่ออุตสาหกรรมสาขาต่างๆ อย่างไร? เป็นต้น ไปจนถึงคำถามที่มีความซับซ้อน

โครงการ FTAdigest จึงได้จัดทำ "คู่มือประชาชนด้าน FTA" ฉบับนี้ขึ้นเพื่อต้องการจะเสนอให้เห็นถึงภาพรวมของการทำ FTA เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการติดตามและทำความเข้าใจในประเด็นการเจรจาเปิดเสรีการค้าทวิภาคีของไทยได้ลึกซึ้งต่อไป

คู่มือประชาชนฉบับนี้จะตอบคำถามพื้นฐานต่อไปนี้

  1. FTA คืออะไร…ประเทศต่างๆ ในโลกทำ FTA กันมากน้อยเพียงใด?
  2. สองมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐและญี่ปุ่น มียุทธศาสตร์การทำ FTA อย่างไร?
  3. จนถึงปัจจุบัน ไทยทำ FTA กับประเทศใดบ้าง?
  4. การทำ FTA จะกระทบต่ออุตสาหกรรมไทยอย่างไร?
  5. ไทยควรมียุทธศาสตร์ในการทำ FTA อย่างไร?

ต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)