สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)


โครงการวิจัยดีเด่นประจำปี 2549 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ทีมงาน FTAdigest.com
โครงการ FTAdigest ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เริ่มเผยแพร่: 18/01/50


วัสดีครับ เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการ "FTA ภาคประชาชน" ซึ่งดำเนินการโดยทีมงาน FTAdigest ได้รับรางวัลโครงการวิจัยดีเด่นประจำปี พ.ศ.2549 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2549 ที่ผ่านมา

ทางทีมงานขอขอบคุณคณะกรรมการผู้มอบรางวัล รวมทั้งท่านสมาชิกและผู้เข้าเยี่ยมชมทุกๆ ท่าน ที่ได้ร่วมกันสรรค์สร้างให้เว็บไซต์นี้ "มีชีวิต" มาได้จนถึงในปัจจุบัน

ทีมงานเชื่อว่ารางวัลที่ได้มาไม่อาจเทียบได้กับความรู้และความเข้าใจที่ทุกท่านได้รับจากงานวิจัยที่ได้นำเสนอไปทั้งหมด
พวกเราต้องการให้ประชาชนทุกคนให้ความสนใจกับ "เรื่องใกล้ตัว" อย่างความตกลงการค้าเสรี (FTA) และได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นกลาง รวมทั้งสามารถปรับตัวและเตรียมพร้อมรองรับกับผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบที่ได้เกิดขึ้นจริงแล้วหรือที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้

 

รวมภาพจากงานมอบรางวัล

ทีมงานจะพยายามปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ขอบคุณครับ