เกี่ยวกับเรา

FTAdigest.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นโดยคณะผู้วิจัยจาก สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ: TDRI) ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

FTAdigest.com มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อศึกษาประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าในต่างประเทศ ทั้งผลกระทบโดยภาพรวมและผลกระทบต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก แรงงาน และเกษตรกร
 2. เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำความตกลงการค้าเสรีแก่ผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร องค์กรพัฒนาเอกชน แรงงาน หน่วยงานด้านนิติบัญญัติ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดนโยบายการเปิดเสรีทางการค้าได้ดีขึ้น
 3. เพื่อศึกษาทางเลือกในการออกกฎหมายรองรับการทำความตกลงการค้าเสรี ที่จะมีความสมดุลต่อความคล่องตัวของฝ่ายบริหาร กับการตรวจสอบโดยรัฐสภาและการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไป
 4. เพื่อศึกษาทางเลือกในการกระจายผลประโยชน์จากการทำความตกลงการค้าเสรีให้มีความสมดุลมากขึ้น โดยนำเสนอกลไกในการชดเชยให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในด้านลบ และสนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร แรงงาน และกลุ่มผู้บริโภค

ทำไมต้องมี FTAdigest.com ?

รัฐบาลไทยมีนโยบายอย่างชัดแจ้งในการทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับประเทศ จนถึงขณะนี้ FTA ที่เจรจาเสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ FTA กับประเทศจีน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ส่วน FTA ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา ได้แก่ การเจรจากับประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เอฟต้า อินเดีย บาห์เรน และเปรู

FTA ที่ได้ตกลงไปแล้วและกำลังจะตกลงกันในอนาคตจะส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อคนไทยหลายๆ กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจต่างๆ เกษตรกร แรงงานและผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนประชาชนทุกคน
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนจึงควรจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ FTA อย่างครบถ้วนมากที่สุด เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของประเทศไทยได้อย่างมีคุณภาพ ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ หรือสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบด้านลบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

FTAdigest.com เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในลักษณะเจาะลึกแต่เข้าใจได้ง่ายอย่างต่อเนื่อง และในขณะเดียวกัน เราจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย และเป็นตัวกลางคอยสะท้อนความคิดเห็นเหล่านั้นไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ

FTAdigest.com มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจ

FTAdigest.com มุ่งหวังที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับ FTA ไม่ว่าคุณจะเป็น

 • ประชาชนทั่วไป
 • เกษตรกร แรงงาน ผู้ประกอบการธุรกิจ
 • คณะผู้เจรจา FTA และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายการทำ FTA
 • นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา
 • สื่อมวลชน
หัวข้อ
ประชาชนทั่วไป
เกษตรกร
แรงงาน
ผู้ประกอบการธุรกิจ
คณะผู้เจรจา FTA และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายการทำ FTA
นักวิชาการ
นิสิตนักศึกษา
สื่อมวลชน
ข่าว FTA ข่าว
 
 
ข่าวเชิงวิเคราะห์
ปฏิทินเหตุการณ์      
ข้อมูลพื้นฐาน คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
     
อธิบายศัพท์
     
รู้จักบุคคลสำคัญ    
ข้อมูลการเจรจา ยุทธศาสตร์ FTA  
ประเด็นการเจรจาและผลกระทบ
บทสัมภาษณ์
บทความสั้น
งานวิจัย งานวิจัยของ TDRI    
 
งานวิจัยจากต่างประเทศ    
 
แนะนำหนังสือ    
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
มุมนักข่าว ลงทะเบียนรับข้อมูล        
ประเด็นที่ควรติดตาม        
ฝากคำถาม        

 

ข้อมูลข่าวสารทั้งหมด ทีมงาน FTAdigest ได้รวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ข่าวสารความเคลื่อนไหวจากหนังสือพิมพ์ไทยและหนังสือพิมพ์ต่างประเทศชั้นนำ
 • งานวิจัยของนักวิชาการโดยเฉพาะของ TDRI และของนักวิชาการต่างชาติ
 • หนังสือและบทความต่างๆ ที่สำคัญ
 • เว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐและหน่วยงานอื่นที่เป็นทางการและน่าเชื่อถือ
 • ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ทีมงาน FTAdigest

 • ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
 • ดร .เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
 • เทียนสว่าง ธรรมวณิช
 • ธราธร รัตนนฤมิตศร
 • ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล
 • วรดุลย์ ตุลารักษ์
 • สรนา บุญบรรลุ
 • อารียา มนัสบุญเพิ่มพูน
 • วรพงษ์ สงวนจิตร

ติดต่อเราได้ที่: nuttawut@tdri.or.thสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)