สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)


เอกสารประกอบการบรรยายในงานสัมมนา หัวข้อ "ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน: ผลประโยชน์และนัยต่อประเทศไทย"

จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ ห้องจูปิเตอร์
วันอังคารที่ 15 พ.ค. 2550 ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ทีมงาน FTADigest.com ขอขอบคุณกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อในการจัดสัมมนา และขออนุญาตนำเอกสารประกอบการสัมมนา มาเผยแพร่เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ แก่ผู้สนใจ

ถ้าท่านไม่สามารถเปิดอ่านได้ ดาวน์โหลดโปรแกรมเปิดไฟล์ PDF ได้ที่นี่ (Acrobat reader program)


เอกสารประกอบการสัมมนา


ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเจรจาเขตการค้าเสรีอาเซียน - เกาหลีใต้
โดย ผชช. ภาษิต พุ่มชูศรี

เขตการค้าเสรีอาเซียนกับคู่เจรจา: จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
part 1: อาเซียน - จีน
part 2: อาเซียน - ญี่ปุ่น
part 3: อาเซียน - ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
โดย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง)

การเจรจาเขตการค้าเสรีอาเซียน - อินเดีย และ อาเซียน - สหภาพยุโรป
part 1: อาเซียน - อินเดีย
part 2:
อาเซียน - สหภาพยุโรป
โดย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นายชนะ คณารัตนดิลก)