สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)


เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "กฎระเบียบเกี่ยวกับสุขอนามัยอาหารของสหภาพยุโรป และญี่ปุ่นกับการส่งออกของไทย"

จัดโดย กรมการค้าต่างประเทศ
วันที่ 30 ส.ค. 2550 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ อยุธยา กรุงเทพฯ

ทีมงาน FTADigest.com ขอขอบคุณ กรมการค้าต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อในการจัดสัมมนา และขออนุญาตนำเอกสารประกอบการสัมมนา มาเผยแพร่เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ แก่ผู้สนใจ

ถ้าท่านไม่สามารถเปิดอ่านได้ ดาวน์โหลดโปรแกรมเปิดไฟล์ PDF ได้ที่นี่ (Acrobat reader program)


เอกสารประกอบการสัมมนา

"กฎระเบียบด้านสุขอนามัยอาหารของสหภาพยุโรป"
โดย คุณอรอนงค์ มหัคฆพงศ์ นักวิชาการข้อมูล ฝ่ายบริการข้อมูลและสารสนเทศ สถาบันอาหาร

"การตรวจสอบสารตกค้างในสินค้าอาหารและการขอใบรับรอง"

โดย คุณปรียาภรณ์ แจ้งการกิจ ผู้จัดการแผนกเคมี ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร