สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)


เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “การเก็บเกี่ยวประโยชน์จากความตกลง JTEPA และความตกลงอาเซียน-ญี่ปุ่น”


จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2551 เวลา 08.30-12.30 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค (ถนนราชปรารภ)


เอกสารประกอบการสัมมนา

กล่าวเปิดการสัมมนา
(ไฟล์เสียง)
โดย ดร. อรรชกา บริมเบิล
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นำเสนอรายงานผลการศึกษาการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรี


ผู้นำเสนอ : (ไฟล์เสียงจากการบรรยาย)

การค้าการลงทุนไทย-ญี่ปุ่น และความตกลง JTEPA/AJCEP (เอกสารการบรรยาย)
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

การแสวงหาประโยชน์ (เอกสารการบรรยาย)
คุณณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า(เอกสารการบรรยาย)
คุณธราธร รัตนนฤมิตศร
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (เอกสารการบรรยาย)
JTEPA เพิ่มการนำเข้าสินค้าใช้แล้ว/ขยะจากญี่ปุ่นหรือไม่? (เอกสารการบรรยาย)
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)


ผู้วิจารณ์ : (ไฟล์เสียงจากผู้วิจารณ์)

คุณอัญชนา วิทยาธรรมธัช
รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

คุณวีรชัย วงศ์บุญสิน
กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เปิดเวทีร่วมแสดงความคิดเห็น (ไฟล์เสียงจากผู้เข้าร่วมงาน)

ภาพบรรยากาศภายในงาน