สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)


เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "FTA ในวันข้างหน้า: ไหลลื่น ลื่นล้ม หรือล้มลุกคลุกคลาน"


จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ร่วมกับ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 1 โรงแรมพูลแมนคิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550

ที่มาของข้อมูล: เว็บไซต์กลุ่มศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรี (www.ftamonitoring.org)

เอกสารประกอบการสัมมนา

"FTA บนถนนการเมืองใหม่"
โดย ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ผลของ FTA ต่ออุตสาหกรรมไทย: บทนำสู่บทเรียน
โดย ดร. พิชญ์ นิตย์เสมอ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

เสวนา เรื่อง "มองต่างมุม FTA ไทย"
รศ. ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุปการสัมมนา
เอกสารสรุปการสัมมนา