สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)


เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "การแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรี"


จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2551 เวลา 08.30-12.30 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค (ถนนราชปรารภ)

เอกสารเผยแพร่สื่อมวลชนประกอบการสัมมนา

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

กล่าวเปิดการสัมมนา
(ไฟล์เสียง)
โดย ดร. อรรชกา บริมเบิล
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นำเสนอรายงานผลการศึกษาการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรี


ผู้นำเสนอ :

ภาพรวมการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี AFTA และ ACFTA (เอกสารการบรรยาย , ไฟล์เสียง)
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

อุตสาหกรรมยานยนต์ - อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม (เอกสารการบรรยาย , ไฟล์เสียง)
ดร. อาชนัน เกาะไพบูลย์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (เอกสารการบรรยาย , ไฟล์เสียง)
คุณธราธร รัตนนฤมิตศร
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี (เอกสารการบรรยาย , ไฟล์เสียง)
คุณณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

สรุปเนื้อหางานวิจัย (ไฟล์เสียง)
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)


ผู้วิจารณ์ :

คุณวีรชัย วงศ์บุญสิน
กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(ไฟล์เสียง)

คุณไพบูลย์ พลสุวรรณา
รองประธารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ไฟล์เสียง)

ตอบประเด็นที่ผู้วิจารณ์เสนอแนะ
(ไฟล์เสียง)

เปิดเวทีร่วมแสดงความคิดเห็น
(ไฟล์เสียง)

ภาพบรรยากาศภายในงาน

เนื่องจากครั้งนี้ผมได้รับมอบหมายให้ถ่ายรูปและอัดเสียงด้วย จึงทำให้ได้ทั้งภาพและเสียงในงานมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ